En försämring som berör miljontals hushåll

Är det rimligt att människor ska behöva gå upp till 200 meter för att hämta sin post?

Debatt 4 augusti 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det tycker Post- och telestyrelsen (PTS) som nu jobbar fram ett förslag till nytt regelverk gällande postutdelning. Arbetet är fortfarande i sin linda men de nya föreskrifterna kan träda i kraft 2023.

PTS uttalande att ”det i slutändan bättre kommer att motsvara mottagarnas behov” (Di 13 juni) är inte särskilt väl underbyggt. Vi som branschorganisation delar förstås inte PTS uppfattning utan menar att förslaget tvärtom riskerar innebära en oerhörd försämring av servicen kring postutdelning. Oklarheterna är många och likaså effekterna för såväl våra medlemmar som för hyresgästerna.

Ökat avstånd till sin post skapar nämligen inga som helst fördelar för postmottagaren. I dag har de flesta hushåll sin postanordning tillika postutdelning i anslutning till de egna adresserna. Över fyra miljoner hushåll berörs av förslaget som då riskerar få sin postlåda/brevinkast flyttad på sikt.

I förslagets innehåll framgår bland annat att tillhandahållaren, det vill säga PostNord, får rätt att anvisa plats för att samla ihop flera postlådor på samma ställe. En ”lådsamling” vid garage eller gatukorsning – på egen eller annans mark – kanske bäst beskriver fenomenet.

En iakttagelse i media de senaste dagarna är PostNords uttalande om PTS allmänna råd för postutdelning som gällt sedan 2008 och varit just allmänna råd, och inte juridiskt bindande, men som PostNord ändå valt att betrakta som bindande. Det är anmärkningsvärt och säger ganska mycket om hur PostNord närmat sig frågan om förändrad postutdelning ”i samförstånd”. Det finns med andra ord god anledning att göra spelplanen för postutdelning lite tydligare än vad den är i dag, med de allmänna råd som PTS fastställt.

Det är lätt att uppfatta föreslagen föreskrift som enbart kopplad till postutdelarens effektiviseringsarbete och handlingsutrymme. Processen är nu i tidigt skede men väcker ändå många frågeställningar och vi ser fram emot en mer innehållsrik konsekvensanalys från PTS.

En så kraftigt försämrad service av postutdelningen kan vara ett hot mot både integritet och trygghet. Det framgår inte huruvida ett bostadsområdes förutsättningar får betydelse i förslaget och det saknas helt fastighetsägarperspektiv. Där behövs tydligare fokus.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

30 år efter segern i grill-SM – nu lanserar Michael från Skellefteå egna kryddblandningar

30 år efter segern i grill-SM – nu lanserar Michael från Skellefteå egna kryddblandningar

Klassiskt varuhus i Skellefteå får ny ägare: ”Glad och stolt över att få chansen”

 Klassiskt varuhus i Skellefteå får ny ägare: ”Glad och stolt över att få chansen”

Insändare: Postens hoppjerkaförslag en spegling av samhället

Postens hoppjerkaförslag en spegling av samhället

Insändare: Glöm inte att hämta ut era paket

Glöm inte att hämta ut era paket