Digitalisering behövs för ett levande Västerbotten

Vi behöver höja ambitionen och takten av digitalisering i Västerbotten för att vara en föregångare i den globala omställningen till hållbarhet och kunna skapa ett sammanhållet, jämlikt och levande Västerbotten.

Ett väl fungerande mobilnät och ett bredbandsnät som når fler pekas ut som viktiga förutsättningar för ett digitaliserat Västerbotten.

Ett väl fungerande mobilnät och ett bredbandsnät som når fler pekas ut som viktiga förutsättningar för ett digitaliserat Västerbotten.

Foto: Roald, Berit

Debatt2022-12-13 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Digitalisering är en nyckelfråga för Västerbottens utveckling. Samhällets digitalisering innebär att allt mer av vår vardag, vårt arbetsliv och vårt umgänge flyttar ut i en digital och uppkopplad miljö. Detta skapar nya förväntningar och nya sätt att producera, konsumera och interagera, vilket medför stora möjligheter men också stora utmaningar. 

Hur vi i Västerbotten väljer att agera i den digitala transformationen av samhället kommer att vara avgörande för vår förmåga att skapa långsiktigt hållbara samhällen. Pandemin tvingade oss till snabb omställning, vilket å ena sidan visade på möjligheten med nya digitala lösningar och innovationer, men också hur sårbart samhället kan vara för störningar och avbrott.

Ett väl utbyggt bredbandsnät, bättre mobilnät och nya digitala lösningar har förenklat livet för tusentals västerbottningar, men samtidigt riskerar människor som inte kan eller vill använda digitala tjänster och produkter att hamna i ett digitalt utanförskap. Precis som andra utanförskap kan detta skapa klyftor i samhället som riskerar att urholka vår demokrati.

Västerbotten rankas som en av EU:s mest innovativa regioner och växande näringsliv har tillsammans med starka akademiska miljöer bidragit till att utveckla digitalisering till ett regionalt styrkeområde. 

Organisationer och företag som inte tar tillvara på digitaliseringens möjligheter riskerar dock att hamna efter och förlora såväl konkurrens- som attraktionskraft. De går inte bara miste om möjligheter till ökad kvalitet och effektivitet, de tappar också möjligheterna att förändra arbetssätt och affärsmodeller. Digitaliseringen ställer nya krav på kunskap och färdigheter hos såväl individer som hos företag, civilsamhälle och offentliga aktörer.

Även om teknikutvecklingen är en förutsättning och en drivkraft för digitalisering, så pekar erfarenheter och forskning på att en framgångsrik digital transformation är beroende av de "mjuka" aspekterna. Det kan handla om att noga analysera verksamhetens behov, att involvera medarbetare och användare i framtagandet av nya lösningar, samt ett ledarskap som förmår att inspirera och motivera i förändring. 

Om digitalisering reduceras till en fråga om upphandling av tekniska system eller en ensidig fokus på effektivisering med svag förankring i verksamheten, så riskerar digitaliseringen att bli något som istället sänker effektiviteten, skapar stress och minskar viljan till förändring och förnyelse. 

Västerbotten har goda förutsättningar för digitalisering men vi får inte stanna upp och vara nöjda. I internationella jämförelser finns tecken på att Sveriges digitala transformation går långsammare än i många andra länder. Vi måste höja ambitionen och takten för att ta tillvara digitaliseringens potential. 

Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd har därför antagit en ny regional digitaliseringsstrategi för Västerbotten 2022-2030 och den 14-15 december arrangeras Mötesplats Digitala Västerbotten online och i Umeå för att kraftsamla om hur vi tillsammans kan skapa ett digitalt, hållbart och levande Västerbotten.