Det största tillväxthindret – bristen på kompetens

Hundratals tåg ställdes in i somras varje dag. Evighetslånga köer ringlade till säker­hets­kon­trol­len på Arlanda. Flera hälso­cen­traler höll stängt. Förlossningen i Lycksele likaså. Planerad vård pausades.

Debatt 9 september 2022 07:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kon­stant un­der­­be­manning inom äldreomsorgen. 75 procent av bygg­företagen tvingas ofta tacka nej till jobb. Samma visa för verkstads­företagen.

Gemensam nämnare för allt detta? Den skriande bristen på kompetens. Vi hamnar dess­utom ofta i en berättelse om att bristen på kompetens skulle vara något unikt för norra Sverige, men så är det inte alls.

Det är ett allt överskuggande problem i hela landet. Zoomar vi ut kan vi även konstatera att bristen på arbets­kraft inom EU-området är den högsta sedan 2009. 

Bristen på arbetskraft är det enskilt största hindret för ekonomisk tillväxt.

 Det är dessutom ingenting nytt. Dagens bristyrken är i princip desamma nu som för tio år sedan. Och det finns tyvärr inte mycket som talar för att situationen kommer att se annorlunda ut om tio år. 

Om vi inte ”vänder på alla stenar” som man brukar säga om kriminalpolitiken. Vilka stenar behöver vi då vända på? Ja, här följer några exem­pel:

 Först och främst måste vi upp­värdera synen på yrkesutbildningar. Det handlar om att ändra attityder i de diskussioner som förs mellan ungdomar och deras föräldrar hemma vid köksbordet. 

Kopp­lingen mell­an efterfrågan på arbetskraft och utbudet av utbildningar måste återspeglas betydligt bättre i hela utbildningssystemet. Det behöver finnas väsent­ligt starkare incita­ment att välja utbildningar som faktiskt efterfrågas av arbets­mark­na­den. 

Kanske ett högre studiebidrag eller en examenspremie till den som utbildar sig till ett brist­yrke?

Vi måste bli betydligt bättre på att tillvarata välutbildade invandrare. Senaste siffran är 32 000 högutbildade, men ändå arbetslösa, utrikesfödda i Sverige. 

Hur är det möjligt att vi lyckas undgå att ta tillvara denna resurs? 

Vi måste systematiskt rekrytera interna­ti­onella ta­langer. Sverige är för litet, och vi svenskar allt för orörliga. Och arbetsgivare, både off­en­tliga och privata: se till att vara attraktiva, modiga och offensiva! 

Erbjud praktik och feriejobb. ”Adoptera” personer redan under deras studietid. Erbjud avskrivna studielån till den som åtar sig att jobba fyra, fem år hos er. 

Och slutligen: använd den kompe­tens ni har på rätt sätt och till rätt slags uppgifter! Kompetens är dyrbar och måste användas rätt.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa