Det handlar om likvärdiga villkor och förutsättningar

Resurser och möjligheter ska komma alla till del, skriver Norrlandsförbundets ordförande Kenneth Nilshem.
Resurser och möjligheter ska komma alla till del, skriver Norrlandsförbundets ordförande Kenneth Nilshem.

Ur ett regionalt perspektiv är det angeläget att vi ställer krav på de nationella myndigheterna.

Debatt 7 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är många som lyfter fram vikten och betydelsen av statlig närvaro och verksamhet över hela landet.

Det har dock skett en avveckling av statlig närvaro och verksamhet runt om i Norrland och i andra delar av Sverige. Det är en avveckling som fortsätter. En avveckling som starkt påverkar medborgarna.

Ur ett regionalt perspektiv, där vi kräver jämlika förutsättningar för olika delar av landet, är det angeläget att vi ställer krav på de nationella myndigheterna.

Det är viktigt att de, utöver det sakpolitiska ansvaret, också förstår de lokala och regionala förutsättningarna.

De måste fullt ut förstå konsekvenserna av sina beslut när det görs förändringar, försämringar och avvecklingar. Staten måste bättre sköta sina åtaganden och sitt uppdrag för att också lokal och regional nivå ska klara sina uppdrag.

Byggandet av bostäder, investeringar i fysisk och digital infrastruktur är viktiga förutsättningar för att skapa goda livsmiljöer, attraktivitet och utveckling i landets alla hörn.

Det är en angelägen del i att ”påfolka” inte minst de norrländska landsbygderna.

Som en del i det måste åtgärder vidtas för att underlätta bostadsbyggandet och finansieringen i de delar av landet där det i dag är svårt att få ihop ekonomin i nybyggnationer.

En stor utmaning i många delar av landet är, oavsett de lokala grundförutsättningarna, kompetensförsörjningen i privata och offentliga verksamheter.

Här gäller det att höja utbildningsnivåer och öka sysselsättningen i kommuner och regioner för en ökad skattekraft och minskade socioekonomiska skillnader.

Det behövs övergripande och generella åtgärder för att öka möjligheterna till rekrytering och kompetensförsörjning.

Det handlar om nyanländas introduktion på arbetsmarknaden, om flexibla utbildningsformer i grund- och vidareutbildning och om kompetensutveckling oavsett bostads- och arbetsort.

Resurser och möjligheter ska komma alla till del. Det förutsätter rättvisa, jämlikhet och solidaritet mellan människor, verksamheter och olika delar av vårt avlånga land.

Det gäller land och stad, det gäller nord och syd, det gäller liten och stor.

Kort sagt handlar det om likvärdiga villkor och förutsättningar.

Ämnen du kan följa