Det finns viktigare saker än en ökad regelbörda

Skjut upp genomförandet av ny lagstiftning som innebär ökade kostnader till liten nytta för företagen

Debatt 29 juli 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svensk ekonomi och svenskt näringsliv är satt under hård press av den pågående coronapandemin.

Delar av näringslivet har tappat nästan hela sin omsättning.

Konkurser och varsel har inneburit ökad arbetslöshet.

Om konkurrenskraften hos svenska företag och i svensk ekonomi ska kunna behållas, och marknaderna byggas upp igen, behöver onödiga kostnader och skatte- och avgiftshöjningar som pressar ner investeringar och konsumtion undvikas.

Näringslivets Regelnämnd (NNR), en paraplyorganisationen för näringslivet i regelförbättringsfrågor, anser att det behövs ett omedelbart stopp för en fortsatt ökning av regelkostnaderna och regelbördan.

Här krävs att lagstiftare och regelgivare utgår från en grundläggande princip om kostnadseffektivitet där samtliga typer av kostnader beaktas. Det innebär inga nya eller förändrade regler om det inte är visat att det alternativ som innebär lägst kostnader och enklast tillämpning för företagen har valts.

Vi i NNR har tagit fram ett antal förslag, som om de genomförs kan bidra till lättnader både nu under krisen och i återuppbyggnadsfasen av svenska företag.

- Tillsyn och kontroll av seriösa och välskötta verksamheter bör skjutas upp under två år. Likaså att tillhörande avgifter utgår. Tillstånd bör förlängas och förnyas automatiskt under denna period.

- Stopp för nya rapporteringskrav till myndigheter under en tvåårsperiod. Endast sådana förändringar som innebär förenklingar eller är till nytta för berörda företag bör genomföras.

- Skjut under en tvåårsperiod upp genomförandet av ny lagstiftning som innebär ökade kostnader för företagen. Här bör endast införas det som är nödvändigt till följd av beslutade EU-regler. På EU-nivå bör regeringen arbeta för att genomförandetiderna för beslutad lagstiftning förlängs. Sverige bör avstå överimplementering av EU-lagstiftning.

- Tillsynsmyndigheter bör under en tvåårsperiod ha större förståelse för felaktigheter och/eller åtgärders som inte hunnits med av företagen när nya och förändrade regelverk ska genomföras.

- Sist men inte minst behöver regeringen förstärka och forcera regelförbättringsarbetet. Detta genom tydliga minskningsmål och en förstärkt samordning.

Vi ser fram emot en fortsatt dialog för att stärka de svenska företagens konkurrenskraft.


Ämnen du kan följa