Brott mot företag måste tas på allvar

Fyra av tio företag i Västerbotten drabbas av brott varje år.

Mats Andersson, Regionchef på Svenskt näringsliv

Mats Andersson, Regionchef på Svenskt näringsliv

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Debatt2022-11-30 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Företagen i länet har årligen direkta kostnader för brott på 2 miljarder kronor. Det motsvarar 309 000 kronor per företag.

30 procent av företagen har det senaste året investerat för att förebygga brott. Fyra procent har övervägt att lägga ner hela eller delar av verksamheten på grund av brottsligheten. Detta framgår av vår rapport Brottslighetens kostnader 2022. 

De vanligaste brotten man utsätts för som företagare är stöld, skadegörelse och inbrott. Det kan ske återkommande, eller vid enskilda tillfällen. När ett företag drabbas av brott påverkar det inte bara den enskilde företagaren eller företagets ekonomi. Det påverkar dessutom många människors upplevelse av trivsel och trygghet i sitt lokalsamhälle. Sönderslagna rutor och nedklottrade fasader förändrar en plats för långt fler än den enskilde företagare som drabbas. 

Tyvärr ger denna typ av brottslighet närmast obefintliga straffrättsliga påföljder. Om de överhuvudtaget utreds. Ofta nedprioriteras de av både polisen och andra myndigheter. 

Den samlade konsekvensen av dessa mängdbrott mot företag är ytterst allvarlig. I vissa branscher får man nu allt svårare att rekrytera och behålla sin personal. Arbetet upplevs som alltför otryggt. I nästa steg innebär detta att verksamheter läggs ned eller struktureras om. Planerade investeringar stoppas. 

Den regering som nu tillträtt har aviserat en fullständig översyn av strafflagstiftningen. ”Straffen ska genomgående spegla brottens allvar”, sade statsministern i regeringsförklaringen. Mängdrabatten ska avskaffas och polisen få fler anställda. Samtidigt ska tullen ges nya verktyg för att stoppa utförsel av stöldgods ur landet. Detta är välkomna besked. Men för att massbrottsligheten mot våra företag ska prioriteras av polisen och övriga myndigheter måste man börja mäta den faktiska brottsutsattheten och kostnaden för dessa brott på samhällsnivå. 

Den nya regeringen bör ge Brottsförebyggande rådet, BRÅ, ett explicit uppdrag att mäta kostnaderna på samhällsnivå för de brott som våra företag utsätts för. I översynen av strafflagstiftningen bör ingå en utredning för att finna effektiva påföljder för förebyggande av mängdbrott. Polisens fokus på brott mot företag måste säkerställas, i såväl förebyggande som brottsbekämpande arbete. 

Brott mot företag är en eroderande kraft i lokalsamhället. Kraftfulla åtgärder mot dessa brott är avgörande för ökad trygghet.