De beslut som fattats måste fungera i praktiken

En stor majoritet av företagare och företagsledare anser att regeringen har liten förståelse för hur företagen påverkas.

Sällan har en kris slagit så hårt mot företagen som den kris vi just nu befinner oss i, skriver Andrea Femrell, vd Näringslivets regelnämnd (NNR).

Sällan har en kris slagit så hårt mot företagen som den kris vi just nu befinner oss i, skriver Andrea Femrell, vd Näringslivets regelnämnd (NNR).

Foto: Janerik Henriksson/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-06-05 10:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sällan har en kris slagit så hårt mot företagen som den kris vi just nu befinner oss i.

De krisåtgärder som vidtagits i spåren av coronapandemin har varit helt avgörande för att ge många företag en chans att överleva.

Sänkta skatter, direkta stöd, permitteringsstöd till anställda och minskat regelkrångel är här viktiga delar.

Trots det måste vi ställa oss frågan hur företagen själva ser på regeringens agerande under krisen? I en ny SKOP-undersökning, på uppdrag av Näringslivets regelnämnd (NNR) har företagare svarat på frågor om regeringens agerande när det gäller företagsstöden.

Undersökningen visar att 38 procent av de intervjuade företagen ansökt om någon form av stöd med anledning av coronakrisen. Av dem som inte ansökt är det en majoritet (55 procent) som svarar att de inte uppfyller kraven.

Ett vanligt problem är att det har varit komplicerat och arbetskrävande att söka stöd. Nästan vartannat företag (45 procent) instämmer helt eller delvis i att ”det innebär alltför stora arbetsinsatser att söka företagsstöd”.

Lika många (45 procent) menar att reglerna för de olika stöden är otydliga och att själva ansökningsprocessen medför extra kostnader.

Omfattningen och nivån på stöden får också kritik. Bara vart fjärde företag (25 procent) instämmer helt eller delvis i påståenden om att regeringens företagsstöd är tillräckliga.

Nu granskas regeringens insatser under pandemin.  En del att ha med sig är att en stor majoritet av företagare och företagsledare (65 procent) anser att regeringen har mycket liten eller ganska liten förståelse för hur företagen påverkas av pandemins effekter.

Företagarna har inte heller förtroende för hanteringen av pandemin. Mer än varannan (55 procent) har litet eller inget förtroende alls för regeringens och myndigheternas hantering.

Viktigt är nu att de beslut som fattats också fungerar i praktiken.

Vi menar att en del av lösningen ligger i att lyssna på företagen och deras behov och önskemål om att försöka justera i stödfunktionerna på ett sätt som gör att regelverken blir mindre komplicerade och kräver mindre administration.

Fokus bör i första hand vara att få ut stöden snabbt och inte på krångliga kontroller innan. Dessutom måste handläggningstiderna kortas väsentligt så företagen hinner få ut stöden i tid.

Det är inte bara stöden och deras hantering som regeringen och berörda myndigheter behöver åtgärda. Lika viktigt är att bedriva ett tydligt framåtriktat arbete och aktivt genomföra aktiva förslag inom regelförbättrings- och regeltillämpningsområdet.

Näringslivets regelnämnd och näringslivet har presenterat ett antal skarpa och viktiga förslag på såväl övergripande nivå som inom olika lagstiftningsområden att börja med.

Dessa bidrar till att stärka och bygga upp företagens konkurrenskraft, någonting som verkligen behövs när den värsta krisen är över.