Därför bör Kobbens förskola i Lövånger bevaras

Kobbens förskola i Lövånger är hotad av nedläggning och en föreslagen flytt av verksamheten till Lövångers förskola. Detta är ett beslut som har potential att påverka inte bara barnen och deras föräldrar utan även hela samhället.

”Pedagogerna på Kobben har skapat en miljö som främjar barns utveckling och lärande på bästa sätt. Att lägga ner denna verksamhet skulle vara ett steg tillbaka för barnens möjligheter till en bra start i livet.”

”Pedagogerna på Kobben har skapat en miljö som främjar barns utveckling och lärande på bästa sätt. Att lägga ner denna verksamhet skulle vara ett steg tillbaka för barnens möjligheter till en bra start i livet.”

Foto: Hans Berggren

Debatt2024-04-28 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dagsläget finns två förskolor i Lövånger, Lövångers förskola, en förskola med tre avdelningar, och Kobbens förskola som har en avdelning. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens långsiktiga mål är att idka stordrift inom barnomsorgen, dels i Lövånger men även i resten av Skellefteå kommun.

Här är sju starka argument till varför Liberalerna anser att Förskolan Kobben bör bevaras och varför dess verksamhet inte bör flyttas.

  1. Trygghet och kontinuitet: Förskolan är mer än bara en plats för barnen att vistas under dagarna. Det är en trygg och bekant miljö där de har utvecklat starka relationer med personalen och sina kamrater. Att flytta dem till en annan förskola kan rubba denna trygghet och skapa oro och osäkerhet för barnen.
  2. Kvalitet i förskoleverksamheten: Förskolan Kobben har under sina 35 år utvecklat hög kvalitet på sin verksamhet. Pedagogerna på Kobben har skapat en miljö som främjar barns utveckling och lärande på bästa sätt. Att lägga ner denna verksamhet skulle vara ett steg tillbaka för barnens möjligheter till en bra start i livet.
  3. Sammansättning av barngrupper: Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek är viktiga för att säkerställa en bra kvalitet i förskoleverksamheten. Att flytta barnen till Lövångers förskola skulle innebära större barngrupper, vilket kan försämra förutsättningarna för en individanpassad och kvalitativ verksamhet.
  4. Samhällsnytta: Förskolan Kobben har en betydande roll för samhället i Lövånger. Den är en viktig del av ortens tradition, identitet och attraktivitet, och dess existens bidrar till att locka nya familjer till området. Att lägga ner Kobben kan därför på sikt leda till minskad tillväxt och färre invånare i Lövånger.
  5. Barnens bästa enligt Barnkonventionen: Enligt svensk lag ska barnets bästa alltid vägas in vid beslut som rör dem. Att flytta barnen från en trygg och väl fungerande förskola till en annan utan tillräcklig utredning och analys av konsekvenserna för barnen strider mot denna princip.
  6. Ojämlikhet mellan stad och landsbygd: Det finns redan en ojämlikhet mellan stad och landsbygd när det gäller tillgång till resurser och förutsättningar. Att lägga ner en förskola i landsbygden och flytta barnen till en större förskola förstärker denna ojämlikhet och begränsar valmöjligheterna för barn och föräldrar i landsbygdsområden.
  7. Resursutnyttjande: Innan beslut fattas bör alternativa lösningar undersökas noggrant för att säkerställa att resurserna utnyttjas på bästa sätt. Att lägga ner Kobben och flytta barnen till Lövångers förskola bör ses som en sista utväg när alla andra alternativ har undersökts och bedömts som otillräckliga.

Stad och landsbygd har olika förutsättningar, men båda är viktiga för Skellefteås kommuns utveckling framåt. För Liberalerna är Förskolan Kobben i Lövånger inte bara en förskola utan en symbol för valmöjlighet, kvalitet, trygghet och samhällsengagemang. Att bevara denna förskola är därför av yttersta vikt för barnen, föräldrarna och hela samhället.