Dags att vända utvecklingen av vår primärvård

I Socialdemokratiskt ledda Region Västerbottens version av sjukvård satsas det ensidigt på de centrala administrativa enheterna. Den ene med finare titel än den andra.

"På myntets baksida svälter kärnverksamheten och går på knäna i en accelererande brist på vårdplatser, sjuksköterskor, distriktssköterskor, distriktsläkare och vårdnära administrativ personal."

"På myntets baksida svälter kärnverksamheten och går på knäna i en accelererande brist på vårdplatser, sjuksköterskor, distriktssköterskor, distriktsläkare och vårdnära administrativ personal."

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debatt2023-02-23 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Administrationen sväller och frodas med en aldrig sinande ström av strateger, planerare, utvecklare, handläggare och kommunikatörer som fjärrstyr de yrkesprofessionella genom alltmer detaljerade visioner, policys, planer, mål, indikatorer, kommunikationsplaner, riktlinjer och manualer. De skapar onödig administrationstid i kärnverksamheten till ingen patientnytta. 

På myntets baksida svälter kärnverksamheten och går på knäna i en accelererande brist på vårdplatser, sjuksköterskor, distriktssköterskor, distriktsläkare och vårdnära administrativ personal. Nu är det dags att byta kurs och genomföra genomgripande förändringar. När det gäller primärvården presenterar nu Moderaterna 10 förslag med förbättrande åtgärder som skyndsamt borde genomföras. I denna artikel beskriver vi några av dessa förslag. 

Den enskilt viktigaste åtgärden för att återställa personals framtidstro är att fatta beslut om och genomdriva ett listtak för varje distriktsläkare enligt Socialstyrelsens rekommendation en distriktsläkare per 1 100 invånare. Osäkerhet kring arbetets innehåll, omfattning och ovisshet kring morgondagen utgör negativa faktorer för en hälsosam, god arbetsmiljö.

Det är viktigt att invånare vet vart man ska vända sig när man är sjuk. En tilldelad fast läkare skapar trygghet och därför ska alla invånare listas på en fast, namngiven läkare. Under en övergångsperiod kan man upprätta vakanta listor som hyrläkare ansvarar för. När nya specialister i Allmänmedicin eller ST-läkare tillkommer kan dessa listor succesivt bemannas av de nya specialisterna. Vidare är det nödvändigt att i högre grad prioritera ST-utbildningen i Allmänmedicin och man behöver även komma till rätta med den stora bristen på distriktssjuksköterskor. 

Regionledningen har centraliserat organisationen alltmer. Mindre basenheter har samlats ihop till komplexa och svåröverskådliga organisationsenheter. Verksamhetscheferna för dessa enheter har fråntagits mandat och befogenhet att styra och därmed förutsättningarna för att leda. Vi måste bort från ”kontrollsamhället” och börja lita på medarbetarna. De många och otydliga chefsleden måste bli färre där medarbetare och chefer vet vem som leder och bestämmer. Mandat och befogenheter måste tillbaka till hälsocentralerna.