Dags att höja straffet för stalking

”Enligt Brottsförebyggande rådet har hundratusentals människor någon gång blivit utsatta av stalkers.”

”Enligt Brottsförebyggande rådet har hundratusentals människor någon gång blivit utsatta av stalkers.”

Foto: svt

Debatt2023-12-27 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Stalkning är sedan 2011 ett brott under rubriken olaga förföljelse. Det innebär att en gärningsman genomför upprepade brott mot en person som kränker personens identitet. Enligt Brottsförebyggande rådet har hundratusentals människor någon gång blivit utsatta av stalkers. Uppskattningsvis kommer mellan nio till tjugo procent av svenskarna någon gång under livet att utsättas för förföljelser som tar sig uttryck genom hot och trakasserier. Men exakt hur många som utsätts för stalkning varje år är svårt att säga då mörkertalet är stort.

SVT:s Dokument inifrån sände under hösten en uppmärksammad dokumentärserie om Skelleftebon Felix Åkerlunds utsatthet av stalkning. Under fyra års tid utsatte en nära bekant honom för allvarliga trakasserier med målet att förstöra hans liv. Dokumentären är både allvarlig och skrämmande, men ack så viktig för att sätta ljus på ett utbrett problem.

Efter dokumentären har många reagerat mot att förövaren dömdes till ett relativt milt straff; skyddstillsyn och böter. Skälet till detta var att mycket av stalkingen föll utanför åtalet, då dessa handlingar omfattades av den snäva preskriptionstid som finns. Problemet ligger i att brottet olaga förföljelse kan ge fängelse i högst fyra år. Ju lägre straffvärde ett brott har, desto kortare är preskriptionstiden.

Moderaterna har i riksdagen lagt förslag om att höja straffvärdet för olaga förföljelse, och tack vare den M-ledda regeringen pågår en stor straffrättsöversyn som ser över alla straffskalor. Syftet med översynen är att straffskalorna på ett bättre sätt ska återspegla brottets allvarlighetsgrad. Även kontaktförbudslagstiftningen ses över. Inriktningen är att fler kontaktförbud ska utdömas och att elektronisk övervakning ska kunna användas oftare än idag. Det geografiska området för särskilt utvidgade kontaktförbud, vid en särskilt allvarlig hotbild, ska utökas kraftigt och ska kunna omfatta en hel kommun.

I Danmark finns Dansk Stalking Center. Där kan de som blivit utsatta för stalkning träffa psykologer, få rådgivning och hjälp med att göra en polisanmälan. Moderaterna vill att nationella centrum mot stalkning införs även i Sverige. Trots Brottsförebyggande rådets siffror på hur många som utsätts för stalkning har bara runt hundra personer årligen dömts för olaga förföljelse. Det är ofta svårt för brottsoffret att påvisa vad som skett och många känner att de saknar stöd och förståelse. Där skulle nationella centrum mot stalkning kunna spela en viktig stöttande roll.

Moderaterna tar problematiken med stalkning på allvar och är beredda att vidta de åtgärder som krävs för att brottsoffren ska få den upprättelse de förtjänar.