Artförlusten går hand i hand med klimatkrisen

Småskalig vattenkraft utgör attraktionshinder för kommuner längs älvarna.

Debatt 16 juli 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En grön industri- och samhällsomställning pågår för att nå globala klimatmål.

Flera nya etableringar skapar ett stort behov av kompetensförsörjning och inflyttning. Genom den gröna omställningen blir Skellefteås profil, som en miljömässigt hållbar och attraktiv kommun, än viktigare att leva upp till.

Ett av Skellefteås starkaste varumärken är närheten till vår vackra natur. Fler väljer att ”hemestra” i skog och mark.

I framtiden kommer det naturnära utbudet att få än större betydelse då hemarbete väntas öka.

I en grön omställning är biologisk mångfald en nyckelfaktor. Lokala oersättliga värden får inte äventyras med hänvisning till nya industrier, oaktat om avsikterna är globalt minskade koldioxidutsläpp.

Artförlusten och klimatkrisen går hand i hand, vilket kräver noggranna avvägningar ur ett hållbarhetsperspektiv.

En öppen hållbarhetsavvägning av den småskaliga vattenkraften skulle leda till avveckling. Detta då miljö och arter påverkas på samma sätt som i de storskaliga verken. Samtidigt tillför de försumbart lite el, saknar reglerfunktion för elnätet och hindrar besöksnäringen. 

Därmed är de inte försvarbara. Logiskt borde Skellefteå kommun välja en prioriterad avveckling av Hednäs kraftstation i Åbyälven.

Småskaliga Hednäs skapar en över 300 meter lång torrfåra i den Natura 2000-klassade vildlaxälven. Fiskvandringen förbi kraftverket fungerar dåligt, vilket leder till att älvdalens vattenmiljö och förutsättningar utarmas.

Detta rimmar illa med kommunens hållbarhetsperspektiv. Utrivning görs med fördel i samband med kommande nationella plan, då kostnader för återställning och framtida produktionsbortfall ersätts.

Småskalig vattenkraft utgör attraktionshinder för berörda byar och kommuner längs älvarna. För Åbyälvens del påverkas även Piteå och Arvidsjaurs kommuner negativt.

Vi emotser framsynta beslut i en visionär kommun som förstår värdet av hållbarhetsansvar och attraktivitet. Vår uppmaning till Skellefteå kommun är att återställa Åbyälven. Genom ta ansvar och utveckla närmiljön stärks kommunens attraktivitet att bo i och besökas.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Malin Lernfelt: Ledare: Vi behöver sol, vind, vatten – och kärnkraft

Ledare: Vi behöver sol, vind, vatten – och kärnkraft