2023 ett gott eller grått nytt år?

Vi har nu fått en regering som anser att det gemensamma numer är individens ansvar, ojämlika och ojämställda villkor bygger på ditt eget val. Du ska inte ha valt att bo i Norrland, du ska inte vara fattig och du ska helst inte vara kvinna.

Debatt 12 januari 2023 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid kriser är det endast upp till dig att förbereda dig så att du klarar situationer som också borde vara ett nationellt ansvar som täcker hela landet.

Vi S-kvinnor tror på ett annat samhälle där alla människor i vårt samhälle ska kunna känna delaktighet, trygghet och framtidstro. Förutsättningar skapas utifrån ett gemensamt ansvar och helhetstänkande. Vårt samhälle är uppbyggt på att vi gemensamt betalar skatt som vi via vårt demokratiska och politiska system gör fördelningar och prioriteringar utifrån. 

Vi behöver staten som har ett övergripande ansvar för vårt land, regioner som har ansvar för länsövergripande verksamhet samt kommuner som har det lokala ansvaret närmast medborgaren. Denna struktur och organisation gör att vi försöker uppnå en helhetssyn för hur vårt samhälle ska fungera samtidigt som den ger förutsättningar för lösningar utifrån lokala behov.

Sverige är ett stort land med olika förutsättningar att arbeta, bo och leva. Människor väljer var de vill bo utifrån egna val och förväntningar, men brist på arbetsmöjligheter och bostäder gör också att människor begränsas i sina möjligheter. Det krävs olika insatser för att skapa fungerande livsmiljöer för såväl stad som land. 

Stat, regioner och kommuner kan genom utlokalisering av myndigheter, tjänster och service förbättra förutsättningarna för att hela Sverige ska leva. Samhället – stat, regioner och kommuner – har ett grundläggande ansvar för att människors livsvillkor är jämlika och jämställda. Samhällsservice, som apotek, post, bank, kontanthantering, tele, el och IT, ska garanteras i hela landet. 

En levande landsbygd och fungerande städer kräver också satsningar på bra infrastruktur och hållbar kollektivtrafik. Medborgarna i vårt land ska ges jämlika och jämställda förutsättningar men också ta ansvar för att alla ska känna trygghet och solidaritet med varandra. Vi ska ha en samhällsorganisation som kan omprövas och anpassas till rådande förhållanden.

S–kvinnor ska vara delaktiga och ställa krav i all samhällsplanering utifrån ett jämlikhets– och jämställdhetsperspektiv. Vår strävan är att bygga bort de klassklyftor som finns i hela landet. Den ekonomiska utjämningen mellan regioner och individer är en nödvändig förutsättning för att hela Sverige ska leva och för ett jämlikt och jämställt samhälle med sammanhållning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa