Vad gör kommunledningen för att staten ska flytta E 4 ut ur stan?

6 november 2018 06:15

Socialdemokraterna sökte och fick stöd av Vänsterpartiet i frågan om Nordanåbron. Och med en bredare politisk uppgörelse så bestämde sig Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gemensamt för att gå emot utslaget i folkomröstningen.

Socialdemokraterna hade vid upprepade tillfällen under hela processen kring folkomröstningen hävdat, att byggandet av en ny bro i det nu bestämda läget, det var en förutsättning för att Trafikverket skulle fullfölja den övergripande trafikplan man satt tillsammans med Skellefteå kommun, det så kallade Skellefteåprojektet. Ett projekt där även en flytt av E 4 ingick.

Nu är alltså beslutet om att bygga Nordanåbron taget. Min fasta övertygelse är fortfarande att beslutet om Nordanåbron gör att planen om en E 4 flytt skjuts ännu längre på framtiden.

Nu kommer vi nämligen med kommunala skattemedel omfördela trafikflöden från en statlig väg och sänka trycket på en barriär där idag mycket tung och miljövidrig trafik går. Min åsikt är att kommunen därmed tappat ett påtryckningsmedel i förhandlingen med staten.

Men om det nu finns en liten gnutta av sanningshalt i det man från Socialdemokratiskt håll hävdade inför folkomröstningen, då borde det nu rimligtvis jobbas för att staten ska infria sitt löfte om att flytta E 4 ur stadskärnan, eller hur?

Jag tycker därför att det vore högst rimligt, och efter att ha gått mot folkomröstningen absolut lämpligt, att Socialdemokraterna nu presenterar för oss medborgare på vilket sätt man jobbar mot Trafikverket.

Hur ser agendan och tidsplanen ut?

Mikael Karlsson, Skellefteå

Svar direkt

Skellefteå kommun växer med ökat byggande, etableringar och stigande sysselsättning samtidigt som behoven av resor och transporter ökar. För att hantera det krävs ny infrastruktur och förändrade sätt att resa och transportera. Kommunen planerar för ett nytt trafiksystem med Norrbotniabanan, resecentrum, planskilda passager av järnvägen och ny bro i centrala stan.

I planerna ingår också att omvandla Parkbron till bilfri överfart, nya hållplatser och gång- och cykelvägar samt en ny dragning av E4 vid Östra leden. Samtidigt gör kommunen kollektivtrafiken mer hållbar att resa med, tillsammans med påverkansarbete för ökad cykling.

Tillväxten gör att vi måste ställa om för att klara miljö, framkomlighet och trafiksäkerhet. Omställningen är en viktig del av ”Skellefteprojektet”, Trafikverkets vägutredning om transportsystemet, där flytt av E4 ur centrala Skellefteå var huvudförslaget.

En ny E4 för att minska trafiken i norr/södergående riktning och ny centrumbro för att minska genomfartstrafiken i öst/västlig riktning genom centrum är sammanhängande åtgärder i utredningen. Detta för att staten kräver omställning av resor och transporter samtidigt som satsningarna ska vara samhällsekonomiskt lönsamma.

Skellefteå kommun bedriver ett mycket aktivt påverkansarbete både mot Trafikverket och regeringen i frågan om E4. Skellefteå kommun har därför regelbundna möten med Trafikverket som blivit allt frekventare utifrån allt som hänt och kommer att hända i Skellefteå kommun.

Lorents Burman Kommunalråd, Skellefteå kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Insändarredaktionen