Centrumbron och Coops nya butik driver upp trafiken på Klockarbergsvägen

29 december 2018 06:59

Bron bedöms inte ha någon större påverkan på Klockarbergsvägen hävdar kommunens trafikplanerare, men fordon från den södra sidan älven som ska norrut kommer sannolikt att välja centrumbron för att gena via Klockarbergsvägen för att slippa E4, som har betydligt mer trafik.

Om man beräknar sannolikheten kommer trafiken att ökar med cirka åtta procent på Klockarbergsvägen, min 750 och max 1040 bilar, i medeltal cirka 900 bilar/dygn, om man utgår från 2018 års mätningar och 1,5 procent trafikökning till 2023.

För Södra Lasarettsvägen 10 blir det 3 990 bilar, inte 971 och 2030 blir det 4 340 bilar och buller på 64-65 db. Trafiken på Klockarbergsvägen kan då bli 2023 upp till 15 281 bilar.

Klockarbergsvägen har redan idag bullerproblem på grund av den täta trafiken med en stor andel tunga fordon. Busshållplats vid korsningen Stenkilsgatan ger vid start och stopp tung trafik ger cirka 95 db.

Jag menar att en Coop-etableringen vid Klockarbergsvägen/E4 ökar problemen med buller och biltrafik.

Coop har ett kommersiellt intresse, men har Coop något samhällsansvar eftersom man medverkar till en svårare trafiksituation.

Den otillräckliga åtgärderna som kommunen planerar är att placera en infart från Jägarvägen och en trafikdelare i korsningen Jägarvägen och Klockarbergsvägen.

Coop bör tar ansvar för sin etablering, annars kan konsekvenserna bli att kunderna under vissa tider inte når butiken eller kommer därifrån på grund en svårare trafiksituation?

I Trafikverkets förstudie nämns riskerna med transporter av farligt gods på Klockarbergsvägen En olycka med exempelvis en tankbil som välter kan hälsocentralen och människor i den täta bebyggelsen drabbas.

Se till helheten för Klockarbergsvägen vad centrumbron och Coops etablering innebär och vidta erforderliga åtgärder redan i planeringsstadiet.

Roger Andersson, Skellefteå

Svar direkt

En ny centrumbro är en av flera viktiga åtgärder för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av Skellefteå stad. Brons funktion är primärt en förbindelse för lokal trafik mellan centrum och dess närliggande stadsdelar söder om älven och gör främst det enklare att gå, cykla eller åka buss inom staden.

En ny bro kommer inte att ingå i något gent genomfartsstråk för biltrafik upp mot Klockarbergsvägen. Inom centrumområdet prioriteras framkomlighet för gång-, cykel- och busstrafik före biltrafik och i det pågående arbetet med järnvägsplaner för Norrbotniabanan är inriktningen att Lasarettsvägen inte kommer att fungera som framtida passage av järnvägen för biltrafik.

Med detaljplanen för en handelsetablering på den så kallade växthustomten planeras åtgärder som kommer att förbättra både framkomlighet och trafiksäkerhet för alla slags trafikanter i anslutning till handelstomten.

Genomförd bullerutredning redovisar förslag på åtgärder i etableringens närområde som bedöms medföra att riktvärdena klaras även med en eventuell framtida ökning av trafikmängden.

Klockarbergsvägen är precis som de flesta gator i staden inte tänkt som en transportväg för farligt gods. Detta innebär inte att det inte kan förekomma enstaka sådana transporter på dessa gator. Den framtida trafiken på Klockarbergsvägen och den planerade handeln inom växthustomten innebär inte någon större förändring jämfört med idag vad gäller risker med transporter av farligt gods.

Allteftersom en stad utvecklas behöver även gatu- och vägnätet utvecklas. Trafiksystemets funktion är något som normalt behöver analyseras återkommande då förutsättningarna förändras. Klockarbergsvägens funktion kommer sannolikt även långsiktigt att vara en länk i ett huvudnät för biltrafik. Däremot kommer mängden trafik och trafikens karaktär att förändras. Förändringar som en ny E4 vid Östra leden kan innebära positiva konsekvenser för Klockarbergsvägen vad gäller mängden genomfartstrafik och andel tung trafik.

För Samhällsbyggnad

Harriet Wistemar

avdelningschef fysisk planering

Richard Widman

planingenjör

Fotnot: Coop Nord har erbjudits att svara på insändaren och hänvisar till kommunens svar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Insändarredaktionen

Ämnen du kan följa