Utvecklingen i norra Sverige går att vända

Debatt. Landsbygdskommitténs förslag, tillsammans med andra politiska initiativ som den nationella livsmedelsstrategin och skogsprogrammet, kan om de får rätt innehåll faktiskt vara det som vänder utvecklingen för landsbygden i norra Sverige.

12 maj 2017 10:46

Ett viktigt politiskt initiativ, som kan betyda mycket för att skapa framtidstro och tillväxt på landsbygden, är de 75 konkreta förslag som den parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1) presenterade för en tid sedan.

Nu gäller det för politikerna att de visar att de menar allvar med sitt landsbygdsintresse och faktiskt genomför förslagen.

Några är särskilt angelägna för Västerbotten.

För det första att landsbygdens behov av underhåll och investeringar i transportsystem och enskilda vägar ska behandlas i länstransportplanen.

Det är oerhört viktigt att det finmaskiga vägnätet i vårt län underhålls på ett bra sätt. Med våra långa avstånd är en god vägstandard a och o för både gods- och persontransporter. Men dessvärre är det ett svårt eftersatt område på många håll i länet.

För det andra uppmaningen att åter se över strandskyddsbestämmelserna så att de får ”avsedd effekt”.

Exploateringstrycket i norra Sverige går inte att jämföra med förhållandena i exempelvis Stockholms omnejd. Här finns det gott om utrymme. Lättnader i bestämmelserna är viktiga för att kunna skapa attraktiva boenden och locka till inflyttning.

För det tredje att utredningen uppmanar regeringen att se över va-lagstiftningen för att underlätta bostadsbyggande och åtgärdandet av icke godkända avlopp på landsbygden.

De krav som framfördes i det så kallade vattendirektivet får fullständigt orimliga konsekvenser. Man talar om åtminstone 160 000 enskilda avlopp som måste åtgärdas till en kostnad på drygt 100 000 kronor per hushåll. Det är en helt orimlig prislapp.

Vill man ha en levande landsbygd kan man inte lägga sådana krav på enskilda fastighetsägare. Dessutom kan miljönyttan i dessa förslag många gånger diskuteras.

För det fjärde tilltalas vi av idén om införandet av särskilda landsbygdslån för byggande av egna hem, hyresrätter och dylikt.

Vi ser alltför ofta hur unga människor som vill bosätta sig på landsbygden får kalla handen av bankerna. Satsningar på landsbygden ska inte avkrävas högre andel egenfinansiering än motsvarande satsningar i tätorter.

Landsbygdskommitténs förslag, tillsammans med andra politiska initiativ som den nationella livsmedelsstrategin och skogsprogrammet, kan om de får rätt innehåll faktiskt vara det som vänder utvecklingen för landsbygden i norra Sverige.

Lotta Folkesson

ordförande för LRF Västerbotten

Mats Granath

regionchef för LRF Västerbotten

Exploateringstrycket i norra Sverige går inte att jämföra med förhållandena i exempelvis Stockholms omnejd. Här finns det gott om utrymme.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion

Ämnen du kan följa