Så kan allergivården hjälpa fler

Debatt. Om vi ska leva upp till målsättningen att svensk sjukvård ska vara världsledande måste vården på ett effektivt och jämlikt sätt använda sig av ny medicinsk kunskap och forskning. Genom att öka satsningarna på medicinsk forskning kan vi göra bördan lättare för alla som har allergier.

26 maj 2017 15:36

Astma och allergi ökar kraftigt i hela världen.

Allergier är numera en av våra största folksjukdomar.

Tack vare forskningens framsteg kan orsaken bakom många allergier behandlas. Nya siffror visar dock att antalet som får behandling skiljer sig kraftigt åt mellan länen.

Fyra av tio svenskar har en allergisk sjukdom. Bland barn och ungdomar i Sverige är allergisjukdom den vanligaste kroniska sjukdomen. Hur många som drabbas blir plågsamt tydligt nu när pollensäsongen är här.

Allergisjukdomar innebär ofta en dold funktionsnedsättning. De kan leda till stora inskränkningar i vardagen och kraftigt försämrad livskvalitet för såväl berörda som anhöriga. Många upplever oro, ångest, utanförskap och bristande förståelse från omgivningen.

Den som har svår allergi riskerar också att drabbas av en livshotande allergisk chock.

Samtidigt får den ökade utbredningen av allergi stora ekonomiska konsekvenser, både för de drabbade och för samhället. Till exempel beräknas enbart allergisk snuva kosta samhället 12 miljarder kronor varje år.

Tack vare forskningens framsteg kan själva orsaken till många allergier och allergisk astma behandlas med allergivaccination i dag.

En lyckad behandling förbättrar livskvaliteten avsevärt, eftersom de allergiska besvären och behovet av mediciner minskar eller till och med försvinner. Även risken att drabbas av livshotande reaktioner minskar.

Nya siffror från allergiforskningsföretaget ALK visar dock att det är stora skillnader i hur många som behandlas med allergivaccination i olika delar av landet.

I Västerbotten fick tolv patienter per 10 000 invånare allergivaccination i fjol. I Norge och Danmark behandlas cirka tre gånger så många patienter. Bara ett av Sveriges län – Halland, där 40 patienter per 10 000 invånare behandlades med allergivaccination under 2016 – når upp till samma nivå som våra skandinaviska grannländer.

Det är oklart vad skillnaderna beror på, men tillgången till en effektiv och likvärdig vård, oavsett var vi bor, är en fråga som berör och engagerar.

Bara tolv procent av invånarna i norra Sverige instämmer helt i att patienter på svenska sjukhus har tillgång till de säkraste och bästa behandlingarna, enligt en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Forska Sverige. Så få som åtta procent instämmer helt i påståendet att vi har en jämlik vård.

Om vi ska leva upp till målsättningen att svensk sjukvård ska vara världsledande måste vården på ett effektivt och jämlikt sätt använda sig av ny medicinsk kunskap och forskning. Genom att öka satsningarna på medicinsk forskning och använda resultaten i vården kan vi göra bördan lättare för alla som har allergier.

Anna Nilsson Vindefjärd generalsekreterare för Forska Sverige Peter Norén Astma- och Allergiföreningen i Västerbotten Karin Meyer vd Apotekarsocieteten Katrine Riklund prorektor Umeå universitet 18541234

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa