Mycket mer måste göras i förebyggande syfte

Debatt. Den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Krafttag behöver tas för att förbättra arbetsmiljön, framför allt för de mest utsatta yrkesgrupperna. En alltför stor arbetsbörda inom vård och omsorg kombinerat med små möjligheter till karriär, löneutveckling och att påverka sina arbetstider är ofta faktorer som bidrar till psykisk ohälsa.

11 juli 2019 16:33

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige.

Trots detta aviserar den rödgröna regeringen neddragningar och fler kortsiktiga lösningar på ett komplext problem.

För att kunna tackla de utmaningar som den psykiska ohälsan medför behövs en samlad, långsiktig strategi tillsammans med ökade anslag.

Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa har ökat kraftigt de senaste åren. I synnerhet inom vård- och omsorgsyrken och särskilt bland kvinnor.

För en väl fungerande vård och omsorg behövs en välmående personal. Så är inte fallet i dag.

Många upplever dessutom att de blir illa bemötta i sjukskrivningsprocessen och har svårt att förstå Försäkringskassans beslut om utförsäkring.

För att underlätta och säkerställa processen föreslår vi sverigedemokrater att de läkarintyg som styrker nedsatt arbetsförmåga kompletteras med en bedömning av psykolog eller annan med liknande kompetens. Detta för att effektivare kunna identifiera de människor som lider av psykisk ohälsa och garantera att de får den hjälp de behöver.

Mer måste också göras i förebyggande syfte. Krafttag behöver tas för att förbättra arbetsmiljön, framför allt för de mest utsatta yrkesgrupperna. En alltför stor arbetsbörda inom vård och omsorg kombinerat med små möjligheter till karriär, löneutveckling och att påverka sina arbetstider är ofta faktorer som bidrar till psykisk ohälsa.

Därför behöver kraven, uppföljningen och incitamenten av förebyggande hälsoarbete i kommuner och regioner stärkas.

Vi vill att staten inför ett öronmärkt stimulansbidrag till kommuner och regioner på 200 miljoner kronor för satsningar på förebyggande hälsoarbete.

Utöver satsningar på yrkesgrupper inom vård, äldreomsorg och skola behöver socialtjänsten stärkas. Det handlar bland annat om att se över möjligheten till avlastning genom administrativa assistenter och genom att höja statusen och säkerställa kompetensen inom myndighetsutövning. Därför vill vi verka för att införa ett legitimationskrav för socionomer.

Det här är åtgärder som skulle göra verklig skillnad för människor som lider av psykisk ohälsa.

Samtidigt skulle det innebära bättre arbetsvillkor för de eldsjälar, ofta kvinnor, som med bristfälliga resurser dagligen gör vad de kan.

Clara Aranda (SD), riksdagsledamot från Skåne län med ansvar för frågor rörande psykisk hälsa

Julia Kronlid (SD), riksdagsledamot från Stockholms län, sjukförsäkringspolitisk talesperson

Ebba Hermansson (SD), riksdagsledamot från Skåne län, jämställdhetspolitisk talesperson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa