Minska klyftorna i skolan med kostnadsfritt lärfritids

Debatt: Resursstarka föräldrar kan se till att barnen får en aktiv och stimulerande fritid, och de har bättre möjligheter att hjälpa sina barn med läxorna. Idén med lärfritids är att kompensera de barn som inte har samma möjligheter.

28 februari 2018 07:01

Den svenska skolan är långtifrån jämlik.

Enligt OECD:s återkommande Pisa-undersökningar har familjebakgrunden betydelse för svenska elevers skolresultat.

En underutnyttjad resurs i sammanhanget är fritids. LO föreslår därför följande förbättringar av fritidsverksamheten. Något som vi kallar för lärfritids.

Fler anställda

För att höja kvaliteten i fritids måste resurser tillföras för att kraftigt öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek.

Utbyggnad för att nå fler barn

Behovet av en stimulerande fritid upphör inte när ett barn fyller tio år. Inte heller ojämlikheten i vilka som tar del av fritidsaktiviteter.

Fler aktiviteter

Staten behöver ta ett större ansvar för att en samverkan utvecklas mellan fritids och exempelvis kulturskolan och idrottsföreningar så att eleverna erbjuds aktiviteter avgiftsfritt och som en del av fritids. Även läxläsning och olika former av särskilt stöd ska finnas, liksom möjlighet till fri lek.

Ge alla barn rätt att gå på fritids

Lagen måste ändras så att alla barn får rätt att gå på fritids i samma utsträckning.

Rätt utbildad personal

De som jobbar på fritids ska ha pedagogisk utbildning för att arbeta med barn, endera genom yrkesutbildning på gymnasienivå, på folkhögskola eller på högskola. I dag råder brist på rätt utbildad personal.

Skola och fritids som helhet

Skoldagen, inklusive fritids, bör ses som en helhet där eleven får möjlighet att utveckla alla sina förmågor.

Slopad avgift

Att inskrivningsgraden vanligen är lägre i områden med lägre inkomster innebär att några av de som bäst skulle behöva de resurser fritids kan erbjuda inte tar del av dem. Ekonomin är ett hinder.

Resursstarka föräldrar kan se till att barnen får en aktiv och stimulerande fritid, och de har bättre möjligheter att hjälpa sina barn med läxorna. Idén med lärfritids är att kompensera de barn som inte har samma möjligheter. På det sättet kan vi skapa en mer jämlik skolmiljö och samtidigt höja skolresultaten.

Om vårt förslag blir verklighet skulle det bli den största jämlikhetssatsningen på flera decennier. Det skapar trygghet för vanligt folk.

Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande

Krister Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige

Maria Mannberg, vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa