Hushållen får betala priset för ny kärnkraft

Debatt. Vindkraften gynnar elkonsumenterna. Samtidigt möjliggör den ökade elproduktionen en klimatsmart elektrifiering i Sverige och minskar klimatutsläppen i våra grannländer.

29 augusti 2019 06:58

Moderaterna och Kristdemokraterna har hotat med att lämna den blocköverskridande energiöverenskommelsen om det inte satsas på kärnkraft i Sverige.

De kräver också att målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 ska ersättas med ett mål om ett fossilfritt elsystem.

Detta är problematiskt av tre olika skäl:

- För det första är den svenska elproduktionen redan i dag i princip fossilfri

El från ny kärnkraft kostar mellan två och tre gånger så mycket som el från ny vindkraft. Det är därför som det inte byggs kärnkraft i Sverige. Och det är därför som det skulle krävas omfattande statliga subventioner för att bygga ny kärnkraft. Det skulle drabba skattebetalarna eller elkonsumenterna.

El från ny kärnkraft kostar mellan två och tre gånger så mycket som el från ny vindkraft. Det är därför som det inte byggs kärnkraft i Sverige.

- För det andra skulle vindkraftsutbyggnaden bromsas

Alliansregeringen införde 2009 en planeringsram för att möjliggöra 30 TWh vindkraft 2020.

Nu pågår ett liknande arbete inom Naturvårdsverket och Energimyndigheten med sikte på att möjliggöra 100 TWh vindkraft 2040. Det baseras på förnybarhetsmålet. Om detta mål avskaffas minskar incitamenten att skapa förutsättningar för denna utbyggnad. Effekten skulle bli att vindkraftsutbyggnaden bromsas, elpriset stiger och klimatutsläppen ökar.

- För det tredje saknar Moderaternas och Kristdemokraternas förslag stöd

Enligt en Sifo-undersökning vill 75 procent av svenskarna behålla målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040, endast åtta procent vill avskaffa målet.

Dessutom anser 46 procent att staten bör gynna vindkraft medan bara 16 vill att kärnkraft ska gynnas. 14 procent anser att varken vindkraft eller kärnkraft ska subventioneras. Marknaden ska avgöra vad som byggs ut.

Det sistnämnda är precis vad som händer i dag. Ny vindkraft bär sina egna kostnader och byggs ut kraftigt med ytterligare 20 TWh till 2022, enligt Energimyndigheten. Det sänker elpriset. Teknikkonsulten Sweco beräknar att 10 TWh ny elproduktion pressar elpriset med tre öre per kilowattimme.

Vindkraften gynnar alltså elkonsumenterna i Västerbotten. Samtidigt möjliggör den ökade elproduktionen en klimatsmart elektrifiering i Sverige och minskar klimatutsläppen i våra grannländer.

Energimyndigheten har nyligen konstaterat att det är fullt möjligt med ett väl fungerande 100 procent förnybart elsystem.

Värna långsiktigheten och förutsägbarheten i energipolitiken.

Behåll målet om en 100 procent förnybar produktion.

Linda Burenius, ordförande 100% förnybart

Jennie Wiederholm, utredare energi och miljö Hyresgästföreningen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa