Staten måste ta ett helhetsgrepp om skolan

Staten måste ta ett helhetsgrepp om skolan och förändra det som är dåligt, men bevara och vårda det som är bra.

Debatt 12 maj 2020 13:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När Lärarnas Riksförbund samlar lärare och studie- och yrkesvägledare till sin första digitala kongress sker det i ett läge där skillnaderna i skolornas förutsättningar riskerar att öka i takt med att kommunernas ekonomi raskt försämras.

Vårt skolsystem är präglat av segregation och bristande likvärdighet. I årskurs 9 lämnar nästan var sjätte elev grundskolan utan att vara behörig till ett nationellt gymnasieprogram. I gymnasieskolan är det svårt att reparera elevernas bristande förkunskaper, så i den verksamheten snarare accentueras problemen och mer än en tredjedel av eleverna når aldrig examen.

Det är tydligt att skolsystemet inte förmår möta de svagaste.

En ny utredning har lagt förslag för att minska segregationen och skapa en större likvärdighet.

Förslagen måste snabbt omsättas i praktiken. Det handlar om att tillföra grundskolan extra resurser samt att slå ihop flera statliga öronmärkta bidrag till ett statligt undervisningsbidrag. Bidraget måste fördelas med en socioekonomisk viktning så att de kommuner och friskolor med störst utmaningar och behov också får mest resurser.

Utredningens viktigaste förslag går ännu längre och handlar om att titta vidare på möjligheten för staten att ta över hela kostnaden för grundskolans undervisning när det gäller sådant som lärarlöner, specialpedagogiska insatser och läromedel.

Regeringen måste nu ta fram det beslutsunderlag för ett statligt huvudmannaskap som utlovas i januariavtalet. Lärarnas Riksförbund har redan förslag för att göra detta möjligt:

  Utred omedelbart hur ett skifte i ansvar för undervisningskostnaden ska genomföras från kommunal till statlig nivå, liksom konsekvenser för det övriga skolsystemet.

  Gör en snabb översyn av samtliga statsbidrag till skolan och presentera ett förslag om ett statligt undervisningsbidrag till grund- respektive gymnasieskolan.

  Genomför en skatteväxling mellan stat och kommun så att undervisningskostnaden för grundskolan respektive gymnasieskolan tas över av staten via ett samlat bidrag för vardera skolformen. Beredskap ska då finnas för att också överföra arbetsgivaransvaret för lärare och rektorer till staten.

Det är viktigt för Sveriges framtid med en hög utbildningsnivå och att alla elever får likvärdiga möjligheter att utvecklas maximalt kunskapsmässigt.

Det innebär att staten måste ta ett helhetsgrepp om skolan och förändra det som är dåligt, men bevara och vårda det som är bra.

Lärarnas Riksförbund kommer på kongressen att diskutera hur nödvändiga förändringar ska gå till och sedan sätta hård press på politikerna.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Likvärdigheten i skolan står fortfarande och stampar

Mikael Bengtsson: Svaga elever kvar på perrongen när utbildningståget går

Krönika

Norrans ledarredaktion: Skolan är ingen á-la-carte-restaurang