Så påverkar klimatförändringarna byggandet i Skellefteå

Klimatförändringar, förorenad mark och explosionsrisker. Det måste kommunens planerare ta hänsyn till när de bygger framtidens Skellefteå.

10 april 2019 18:41

Kommunen ska växa och därför planeras det för fler områden i Skelleftedalen som kan bebyggas med bostäder och industrier. Men det är mycket som påverkar planeringen.

Något som anses spela stor roll framöver är de väntade klimatförändringarna. Kommunen utgår från SMHI:s analyser och enligt dem kommer det att bli betydligt varmare och mer nederbörd fram till år 2100 i Skellefteområdet.

Större flöden

Årsmedeltemperaturen beräknas stiga med 5–7 grader längs kusten. Mest kommer detta att märkas på vintern med kortare snö- och isperioder.

Har kartlagt risken för översvämning efter extrema skyfall

Skellefteälvens medelavrinning bedöms öka med 20–30 procent. Vintertid kan den öka med så mycket som 40–60 procent vid mynningen.

Årsmedelnedbörden räknar man med ska öka med 20–40 procent.

Risken för extrema skyfall ökar också, något som Norran berättat om tidigare.

De största riskområdena vid extrema skyfall

Det innebär ökade översvämningsrisker längs vattendrag och även vid havet, vid extrema väderhändelser. Enligt SMHI kan högsta havsvattenståndet bli över 1,5–2 meter över medelvattenståndet. Detta kan orsaka stora skador på bebyggelse och infrastruktur.

Längs älvdalen finns även riskutsatta skred- och erosionsområden. Där måste man se till att man säkerställt markens bärighet vi nybyggnation eller undvika att bygga där.

Måste minska trafiken

Buller är också något man måste ta hänsyn till både vid befintlig bebyggelse och ny. Det gäller både trafikbuller men även industribuller. I planen konstateras att det finns överskridanden av riktvärden för befintlig bebyggelse på delar av Kanalgatan, Stationsgatan och Storgatan samt för enstaka hus vid Lasarettsvägen och Bolidenvägen.

På många ställen kan man jobba med åtgärder mot buller, men det är svårt i centrum. Där måste man helt enkelt få ner trafikmängden vilket innebär omfattande åtgärder i det övergripande gatu- och vägnätet.

Risker vid olyckor

Norrbotniabanan kommer inte oväntat att leda till ökat buller och vibrationer, men via järnväg transporteras även farliga ämnen och produkter.

Trafikverket rekommenderar att ny bebyggelse inte tillåts inom ett område 30 meter från järnvägen. Men riskområdet kan vara större än så vid exempelvis olyckor. Därför kan kommunen behöva ta fram riskanalyser för planerade bostäder och verksamheter som ligger längre närmare än 150 meter från spåret.

I Skelleftedalen sker också transporter av farligt gods längs E 4, väg 95/Järnvägsleden, Sundgrundsleden och Östra leden. Där måste man även ta med risken för olyckor i planeringen.

Hästskit och explosioner

När det gäller bensinstationer anses 30 meter vara minsta riskområdet till bostäder på grund av explosionsrisken, men sett till störningar rekommenderas avståndet vara 100 meter.

På grund av allergirisk och lukt anses 50 meter vare ett lämpligt avstånd från en ridanläggning.

Minska föroreningar

Mark- och luftföroreningar måste man också ta hänsyn till. Av planen framgår att det finns ett stort antal platser i Skelleftedalen som måste undersökas vidare på grund av misstänkt förorening. Några kända platser är oljehamnen i Skelleftehamn, Wipro på Hedensbyn och Rönnskärsverken.

Den huvudsakliga luftföroreningskällan i centrala Skellefteå är biltrafiken. Här jobbar man med att försöka minska utsläppen, men har ännu inte lyckats nå målet för kväveoxid. Nu ska åtgärdsprogrammet revideras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa