Nätverk av grönytor ska finnas längs hela Skelleftedalen

Att bygga nytt och expandera staden tar natur i anspråk. Men genom att bygga en grön infrastruktur kommer möjligheterna att nå miljömålet om natur i balans att förbättras i Skelleftedalen.

10 april 2019 18:35

Det framgår av miljökonsekvensbeskrivningen som hör till den nya översiktsplanen.

Planen gör det möjligt att bygga bostäder centralt, och även vid älv och skog. Men i miljökonsekvensbeskrivningen betonar man att inga områden med höga naturvärden har pekats ut för bebyggelse.

Det planeras istället för en sammanhållen grön infrastruktur. Det handlar om ett nätverk av värdefull park-, rekreations- och naturmark som kopplas samman med inbjudande stråk längs hela Skelleftedalen – från Myckle i väster till Sundgrundsbron i öster.

I områden där det är lägre tillgång till grönytor, exempelvis vid flerfamiljshus, och där det finns extra behov av grönytor, som vid skolor och äldreboenden, tänker man även förstärka det gröna.

Syftet är att öka möjligheten till rekreation, hälsa, vardagsmotion och främja stadens attraktivitet. Dessutom kan grönytorna begränsa effekterna av översvämningar.

Att avstånden i centrum blir korta och att man planerar att satsa på gång- och cykelvägar och kollektivtrafik innebär också andra miljövinster – förutsatt att det leder till minskad biltrafik.

Däremot kan man inte i miljökonsekvensbeskrivningen förutspå i vilken utsträckning målet med grön infrastruktur kommer att uppnås till 2030.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa