Här är äldreboendena som berörs

I förslaget till åtgärdsplanen för att klara budget 2016 till 2017 och framåt ingår följande åtgärder:

28 maj 2015 11:00

Socialnämnden ska i dag ta ställning till förslaget. Det slutgiltiga beslutet tas senare av kommunfullmäktige.

Boendeplan 2015

- Planerade åtgärder för att skapa fler lägenheter i Skelleftehamn uteblir.

- Korttidsenheten i Kåge har avvecklats redan under april 2015, fler korttidsplatser färdigställs på Skellefteå korttidscentra (regnbågen).

- En äldreboendeplats avvecklas i Bureå.

- En äldreboendeplats i Byske omvandlas till en korttidsplats.

- På Burträskgårdarna planerades att två korttidsplatser skulle omvandlas till äldreboende vid den beslutade omflyttningen. Föreslås att dessa inte tas i bruk under 2015. I stället görs ett försök med dagverksamhet i dessa lokaler, för att möta behovet av den insatsen på orten.

- På Annagården finns totalt åtta lägenheter som ligger utanför dörrarna till boendeenheten. Det innebär problem med överblickbarhet och medför svårigheter att erbjuda dessa lägenheter till personer med demenssjukdom. Föreslår därför att dessa lägenheter avvecklas och återlämnas till Skebo under 2015 och 2016.

- Eftersom den demografiska utvecklingen visar på ett mindre behov av äldreboendeplatser i Jörn bör en eller flera lägenheter avvecklas på Björkhammargården. Under 2015 avvecklas två lägenheter. Föreslås också en ökad flexibilitet, så att lägenheter kan nyttjas som växelvård eller korttidsplats efter behov.

Boendeplan 2016

- Färdigställs fortsatta åtgärder på Regnbågen. Ett byte av lokaler med hälsocentralen innebär att äldreomsorgen kan samla sina verksamheter utanför hälsocentralens lokaler. Genomförs också åtgärder för brandskydd och skapas förbättrat varuintag.

- Den småskaliga boendeenheten Solgården i Ursviken med 14 lägenheter avvecklas. Åtgärderna påbörjas efter beslut 2015, enheten är helt avvecklad januari 2016. Kontraktet på enheten löper till september 2016.

- En enhet med sex boendeplatser på Brogården avvecklas. Boendeenheten ligger avskilt från övriga äldreboendet, vilket innebär att den blir dyrare att bemanna än övriga enheter. Åtgärderna påbörjas efter beslut våren 2015 och enheten är helt avvecklad januari 2016. Lokalerna blir dagverksamhet och en mindre lämplig enhet för dagverksamhet är uppsagd.

- Klockarhöjdens våningsplan 2-6 behöver ses över och underhållas i samråd med Skebo. Även utemiljön måste förbättras. Måltidsenheten har lämnat sina lokaler, ges därför möjlighet för andra verksamheter i de lokalerna. Det finns önskemål om en daglig verksamhet i Stöd och services regi, som kan sköta tvätten.

- En äldreboendeplats i Bureå avvecklas.

Behovet för År 2017 och framåt

- Behovet av åtgärder för 2017 och framåt är svårbedömt. Men då tid för planering och projektering innebär att beslut krävs flera år före en enhet kan tas i bruk, så måste det göras bedömning av behoven även för 2017.

- På Hemgården i Lövånger avvecklas en boendeenhet med fyra äldreboendeplatser och en korttidsplats. Sedan tidigare finns beslut att avveckla tre korttidsplatser på orten och omvandla dessa till äldreboendeplatser. Behovet av fler platser finns inte på orten, så dessa lägenheter hålls tomma fram till att åtgärderna påbörjas 2016 med full effekt jan 2017. En lägenhet på äldreboendet omvandlas till en korttidsplats.

- Dubbletter (flerrumslägenheter där brukare delar på hall och/eller vardagsrum) på Brogården behöver åtgärdas så att alla brukare har en fullvärdig lägenhet.

Källa: Socialnämndens handlingar.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa