Stabil konjunktur i Västerbotten

Under tisdagen presenterades Norrlandsfondens konjunkturbarometer vid en välbesökt träff på Scandic Hotel i Skellefteå. Budskapet var klart. En stark och stabil konjunktur för de fem nordligaste länen som håller i sig även under våren 2019.

6 november 2018 16:43

Norrlandsfondens vd Katja Lepola konstaterar att förra året stärktes konjunkturläget betydligt i Norrland och att årets barometer visar att den starka konjunkturen består.

– Företagen förväntar sig också att detta gynnsamma läge ska hålla i sig under våren 2019, berättar hon.

Mats Haglund, senior adviser vid Statistiska Centralbyrån, stod för presentationen. När det gäller Västerbotten berättar han att konjunkturen i stort sett är oförändrad sedan i fjol.

– Men tillväxten har dämpats för de stora industriföretagen. Efterfrågan har minskat och produktionsökningarna avstannat, medan de små företagen fortfarande rapporterar om uppgångar. För de stora företagen sker dock inbromsningen från en hög nivå och utvecklingen det senaste året har medfört att kapacitetsutnyttjandet sammantaget inom industrin har ökat, säger han.

En del företag inom maskinindustrin har angett att kapaciteten hos underleverantörerna är det mest väsentliga hindret för expansion. För träindustrin är det största problemet tillgången till råvara vid sidan om efterfrågeläget.

– Industrin i Västerbotten går bra men befinner sig på gränsen till en normalkonjunktur.

När det gäller livsmedelsindustrin befinner den sig i en normalkonjunktur.

– Den skiljer sig från den övriga industrin som är inne i en högkonjunktur, men det är ”ingen ko på isen”, menar Mats Haglund.

Byggandet i Västerbotten har trappats upp under hösten. Här har både orderstocken och sysselsättningen ökat markant sedan i våras. Höstens konjunkturindex på +38 för Västerbottens byggföretag ligger nästan på gränsen för vad som betraktas som högkonjunktur och visar att den gynnsamma utvecklingen hållit i sig under året.

– Till våren räknar byggindustrin i Västerbotten med ett oförändrat konjunkturläge och de har ett fortsatt behov av att nyanställa.

När det gäller sällanköpshandeln i Västerbotten befinner den sig i ett mycket starkt läge och handlarna här är mycket mer optimistiska än sina kollegor i de övriga Norrlandslänen. Till våren spås en kraftigt ökande försäljning i Västerbotten.

– IT-tjänster är ett område som går rakt upp i taket i Norrland. Det ser onekligen bra ut för den branschen och de har stort behov att rekrytera fler medarbetare.

Turismen är liksom IT-tjänster en raket.

– Turistbranschen har haft det tufft sedan finanskrisen men till våren ser den urstark ut, berättar Mats.

Företagstjänster går också bra i Norrland.

– Vilket skiljer sig från Sverige i övrigt.

Konjunkturläget inom bilhandeln har sjunkit något men ligger fortfarande på en nivå över normalläget – vilket väntas bestå även till våren.

När det gäller transport och logistik befinner den sig i normalkonjunktur, men läget har försämrats sedan förra hösten.

Fastighetsbranschen är starkare än normalt, men konjunkturen det har ändå dämpats sedan förra hösten då det rådde högkonjunktur.

– Konjunkturindex visar på +25, vilket indikerar att Västerbotten har en stark konjunktur, säger Katja Lepola.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa