Domstol ger Boliden Rönnskär rätt att bygga lakverket

Naturvårdsverket ansåg att Bolidens nya lakverk på Boliden Rönnskär i Skelleftehamn inte skulle vara reglerat i det befintliga tillståndet. Mark- och Miljödomstolen i Umeå går i en dom måndagsförmiddagen på företagets linje.

17 december 2018 10:57

Det var i samband med halvårsrapporten i juni 2018 som Boliden gick ut och berättade om planerna på att bygga ett lakverk på Boliden Rönnskär. Totalinvesteringen är 750 miljoner kronor.

Ett samråd i frågan hölls redan i oktober 2017 i Skelleftehamn.

Enligt samrådsunderlaget är syftet med lakverket att ”upparbeta restprodukter som finns lagrade på industriområdet och restprodukter som uppkommer i smältverkets processer.”

Mindre avfall

Genom upparbetningen kommer mängden avfall att reduceras som ska tas hand om i det djupa bergförvar som håller på att anläggas och stå klart 2020. Dit hör bland annat en stor mängd restavfall som finns på fyra platser på Boliden Rönnskär.

Det var i juli 2013 som det meddelades en första deldom i målet, där det nu åter meddelas en deldom. En del av deldomen då var att Boliden får anlägga ett underjordsförvar för kvicksilverhaltigt avfall 400 meter under smältverket. I den domen fanns en del slutliga villkor, ett antal utredningsvillkor och provisoriska föreskrifter.

”Lämpliga egenskaper”

2014 meddelade mark-och miljööverdomstolen Boliden tillstånd att lagra farligt avfall i berget. Tillståndet innebar dock inte att lagringen fick ske omedelbart, utan de slutliga villkoren sköts på tills bolagets egen utredning skulle vara klar.

I domskälen går mark- och miljödomstolen på den tidigare domen där det framgår att Boliden hade tagit ett principbeslut att allt lagrat processavfall från Boliden Rönnskär ”skulle läggas i ett djupförvar”.

Avfallet skulle ges lämpliga egenskaper för djupförvaring, att det skulle ske på Boliden Rönnskär, och att eventuella behandlingsanläggningar för detta avfall skulle anläggas inom industriområdet.

I måndagens deldom kommer mark-och miljödomstolen fram till att Boliden utrett att hantering av avfallet i ett lakverk utgör den bästa tekniken att ta hand om det på. Ingen remissinstans har ifrågasatt tekniken.

Följer kraven

Mark- och miljödomstolen finner att frågan om ”behandling och tillfällig lagring av processavfall” reglerades i deldomen 2013. Även om lakverk inte uttryckligen nämns där så framstår den tekniken som bäst för att begränsa utläckaget av föroreningar från underjordsförvaret.

Domstolen pekar på att byggandet av lakverket är helt i linje med beslutet 2013 innehåller och vad utredningsföreskriften säger. Därför lämnas Naturvårdsverkets inställning att frågan om tillstånd för lakverket bör prövas efter en ansökan utan bifall av domstolen.

Senare frågor

Den skriver vidare. ”Enligt mark- och miljödomstolens mening visar utredningen att lakverket kommer att på ett godtagbart sätt kunna hantera det farliga avfallet.”

Mark- och miljödomstolen konstaterar vidare att frågorna om utsläpp av dioxin och metaller till vatten kommer att behandlas senare. Det är därför inte aktuellt att i den aktuella deldomen ta ställning till länsstyrelsens yrkande i dessa frågor.

Deldomen nu innebär inte att resterna från lakverket får deponeras i det djupa bergförvaret.

Nu har Boliden krav på sig efter domen att bland annat redovisa ett reviderat kontrollprogram för Boliden Rönnskär senast tre månader innan lakverket tas i drift.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa