Fallet Emmy: Detta har hänt

14 juni 2019 18:00

Fyraåriga Emmy har bott i ett familjehem sedan födseln. Tanken var att hon skulle växa upp där eftersom det skulle dröja så många år innan hennes biologiska föräldrar blev myndiga. Hon har sedan dess träffat sina biologiska föräldrar kontinuerligt men sparsamt. Vid två års ålder ändrade sig den biologiska pappan och ville att flickan skulle flytta till honom.

Fyraåring flyttas till biologisk pappa i Piteå – som hon aldrig bott hos: ”Blev apatisk och kissade på sig”

Socialtjänsten ansökte dock om en vårdnadsöverflytt till familjehemmet. Tingsrätten sa nej och slog i en dom från december 2018 fast att socialnämnden skulle planera umgänge som på sikt skulle leda till en flytt till pappan.

Familjehemsflickan: Den biologiska pappan – ”Jag har motarbetats sedan starten”

Enligt domen hade de biologiska föräldrarna förståelse för att en återflyttning måste ske i Emmys takt och kan ta lång tid. Socialnämnden uppger att de anser att de biologiska föräldrarna därmed samtycker till placering i familjehemmet under den tid som krävs för att en återförening kan ske på Emmys villkor.

Mängder av anmälningar efter Norrans granskning – nu agerar polis och IVO

Under våren har umgängena trappats upp. Norran har tidigare berättat att Emmy mått dåligt av detta. Samtidigt har den biologiska pappan velat skynda på processen. Torsdagen den 16 maj drar de biologiska föräldrarna plötsligt tillbaka sitt samtycke till placeringen. Emmy hämtas under dramatiska former på NUS efter att familjehemmet sökt akut vård för hennes dåliga mående.

Fallet Emmy: Två bekanta till pappans sambo fick arbeta med ärendet – här är alla kopplingar

Norran har också rapporterat om ett misstänkt jäv. Att två handläggare som tillåtits arbeta med fallet haft kopplingar till den biologiska pappans sambo.

I augusti pågick tre förundersökningar hos polisen som rörde ärendet. Det första utifrån misstänkt tjänstefel, efter att en familjebehandlare försökt dra loss flickan ur familjehemsmammans famn. Det andra rör misstänkt egenmäktigt förfarande med barn, efter att familjehemmet tog flickan till NUS trots att de var uppsagda som familjehem. Den tredje gäller en socialsekreterare vid socialtjänsten i Piteå som misstänks ha ljugit för flickan om att hon kommer att få träffa hennes familjehemsföräldrar igen.

Fallet Emmy: Akuten starkt kritisk till Piteås socialtjänst

Den 10 september berättar Norran om en avvikelserapport från akutsjukvården vid Region Västerbotten. I en skarp skrivelse från en vårdchef kritiseras här hur socialtjänsten agerade vid NUS natten då Emmy hämtades av sin pappa. Sjukvårdspersonalen säger att socialsekreterarna ”uppträdde respektlöst och nästan hotfullt mot vårdpersonal och patient.”

Norran berättade 11 december 2019 att socialtjänsten är självkritisk i sin interna utredning som startades efter att ärendet uppmärksammats. I utredningen framgår att kommunen i vissa delar brustit och att det krävs förbättringsarbete. Det handlar bland annat om att se över sina rutiner och riktlinjer, för jäv och förtydliga vem som gör vad. I utredningen slås också fast att verksamheten måste utveckla arbetet med riskanalyser och vidareutbildning av personalen gällande systematiskt kvalitetsarbete och klagomålshantering.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa