Stora besparingar på gång inom skolan i Malå

Stora nedskärningar väntar inom skolan och förskolan i Malå. Enligt ett förslag som ska upp i barn- och utbildningsnämnden nästa vecka ska nämnden spara 5,9 miljoner kronor under det andra halvåret i år – eller 11,8 miljoner på helårsbasis.

28 mars 2019 07:00

För drygt en månad sedan berättade Norran att barn- och utbildningsnämnden i Malå gick back med närmare 6,5 miljoner kronor förra året.

Orsaken var framförallt ett kraftigt ökat elevantal inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, en elevökning som nämnden inte fått kompensation för i det nya resursfördelningssystemet.

Stort underskott för skolan i Malå

Redan då flaggade barn- och utbildningschef Marie Blomberg för kommande besparingar:

Stödinsatser bort

– Målsättningen är att klara det med så lite påverkan som möjligt för barn och elever, sa hon.

Frågan är om det går att uppnå. När politikerna i barn- och utbildningsnämnden sammanträder i nästa vecka ska de ta ställning till ett sparpaket som på helårsbasis innebär att omkring 15 procent av budgeten skalas bort.

Det är ett batteri av åtgärder som för grundskolans del innebär att stödinsatser i form av specialpedagogik, förberedelseklass, studiehandledning och resurspersoner avslutas.

Till Skellefteå

Inom gymnasiet och vuxenutbildningen är besparingarna ännu större. Där föreslås bland annat att elever som börjar gymnasiet hänvisas till Skellefteå, indragna stödinsatser inom introduktionsprogrammet och att ansökningar om ett fjärde gymnasieår avslås.

Alla föreslagna åtgärder kommer att vara kännbara för både personal och elever inom barn- och utbildningsnämndens hela verksamhetsområde.

Enligt förslaget ska också gymnasieelever som fyllt 18 år uppmanas att folkbokföra sig på studieorten. Detta eftersom de inte räknas in i det budgetunderlag som nämnden får ta del av.

För förskolans del innebär förslaget en personalminskning på omkring 20 procent per avdelning.

Ekonomin styr

”Alla föreslagna åtgärder kommer att vara kännbara för både personal och elever inom barn- och utbildningsnämndens hela verksamhetsområde men för att följa kommunfullmäktiges beslut om att ha budgetföljsamhet behöver åtgärderna fastställas”, skriver Marie Blomberg i sitt tjänsteutlåtande.

Hon vill idag inte kommentera förslaget ytterligare, utan hänvisar till nämndens ordförande Charlotte Hultdin (S).

Men inte heller hon vill ge några kommentarer förrän barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet:

Föräldramöte

– Vi vet fortfarande inte vilket beslut det blir, säger Charlotte Hultdin.

Nämnden planerar att hålla ett par informationsmöten för vårdnadshavarna efter sammanträdet.

Bakgrund

Nämndens budget för 2019 baseras på det elevunderlag som fanns 2017. Under 2018 tillkom drygt 60 elever och för 2019 är prognosen ytterligare 50 elever.

Källa: Barn- och utbildningsnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa