Översiktsplan för Bureå – många kritiska till ny påfart

Nu har första steget tagits i arbetet mot en fördjupad översiktsplan för Bureå. Myndigheter, föreningar och privatpersoner har fått tycka till. Bland annat lyfts kritik mot förslaget på en helt ny E 4-påfart.

12 mars 2019 17:30

Att Norrbotniabanan närmar sig har skyndat på kommunens process med en fördjupad översiktsplan för Bureå. Ett utkast planen ställdes ut under vårvintern i fjol, och nu sammanställs synpunkter från alltifrån myndigheter och föreningar till privatpersoner.

– Vi ser ju en kommande boom för orten utifrån Norrbotniabanan. Vi tror att både arbetstillfällen och boende kommer att påverkas positivt. Ser man till andra orter där järnvägen anlänt har det inneburit rejäla lyft, säger Lorents Burman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Flera synpunkter

De har precis godkänt programhandlingen med samrådsredogörelse. Totalt rör det sig om fjorton yttranden. Synpunkter som främst rör förtydliganden av begrepp och en tydligare karta och beskrivning över in- och avfart till Bureå.

Vi ser ju en kommande boom för orten utifrån Norrbotniabanan. Vi tror att både arbetstillfällen och boende kommer att påverkas positivt. Ser man till andra orter där järnvägen anlänt har det inneburit rejäla lyft.

Idrottsföreningarna påpekar att både busstorget och Burviksvägen till Myggvala behöver bli säkrare ur ett barnperspektiv. Man ser även ett behov av ytterligare en idrottshall i Bureå.

Väck bion till liv

Från en privatperson lyfts även ett önskemål om att väcka liv i den gamla bion.

Flera invånare på orten kritiserar att antalet påfarter mot E 4 ska minskas, samt att den föreslagna nya huvudinfarten vid Kågströmervägen är olämplig. Bland annat utifrån hur de boende på platsen påverkas. Andra påpekar att många barn passerar platsen på sin väg till och från skolan.

Enligt en av synpunkterna som lämnats ifrågasätts att de berörda inte fått tycka till, exempelvis i samrådsmöte med Trafikverket.

Samråd om ny påfart

Kommunen svarar att Trafikverket nu under våren kommer att hålla fler samråd där allmänheten får yttra sig. Men man konstaterar också att förslaget på placeringen av den nya påfarten till E 4 uppfyller kommunens mål om en tydlig huvudentré till Bureå.

– Nu kommer även den här översiktsplanen att ställas ut, då får allmänheten ytterligare möjlighet att lämna synpunkter. Vi kan inte sätta stopp för det planerade resecentret, men vi kan i samråd med Trafikverket se vad som eventuellt kan ses över, säger Lorents Burman.

6 000 invånare

Kommunen förutspår en fördubbling av befolkningen i Bureå, men siktar på en ännu större ökning. Visionen är att gå från 2 000 till 6 000invånare till år 2050.

Det är fullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om den fördjupade översiktsplanen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa