Detta är ett annonssamarbete

Så förbereder du dig och ditt företag för en exit

10 maj 2022 13:12

Är du en av dem som drömmer om att kunna sälja ditt företag en vacker dag och tjäna en bra slant på att göra en exit? De flesta företagare tänker tanken. Vissa jobbar målmedvetet mot att kunna sälja företaget medan andra mest håller dörren öppen ifall tillfälle ges och en köpare dyker upp.

Oavsett vilken av dessa två beskrivningar som passar in på dig har du allt att vinna på att i tid förbereda ditt företag på att det eventuellt blir uppköpt i framtiden. Att tidigt förbereda en exitstrategi handlar inte bara om att företaget ska klara en framtida due diligence – det handlar lika mycket om att öka värdet i bolaget.

Dessutom kommer det med stor sannolikhet att göra så att det blir mer framgångsrikt redan idag, oavsett om du senare säljer det eller inte.

Förbered företaget för en due diligence

Låt oss ändå börja med det som många ser som ett mer eller mindre oundvikligt moment i samband med en företagsöverlåtelse – i varje fall när det handlar om lite större summor: due diligence. På svenska kallas detta för företagsbesiktning och innebär att företaget kommer att granskas noga av en potentiell köpare.

När du förbereder företaget för en exit så bör du utgå från vad som är viktigt för din verksamhet och försöka sätta dig in i vad en potentiell köpare kan tänkas vara intresserad av.

Det handlar dock inte om att kunna matcha någon form av förutbestämd checklista, utan varje situation kräver sin typ av due diligence. Christoffer Nielsen på Nielsen Valuation Group påpekar att det ofta händer att de större konsultfirmorna försöker sälja in hela ”paket” där även sådant som inte är direkt relevant för verksamheten ingår i företagsbesiktningen. Att som säljare i ett sådant läge försöka matcha alla punkter på en sådan lista saknar mening. Det handlar mer om att bedöma vad som är relevant i just din verksamhet.

Gemensamt för de flesta företagstransaktioner är att köparen vill kunna ta över en fullt fungerande verksamhet. Rutiner, processer, avtal, patent och så vidare behöver finnas på plats. Hit hör även mallar, affärssystem, immateriella rättigheter med mera.

Allt sådant som är intressant för en köpare kan du också räkna med kommer att tas upp för granskning i en due diligence. Se därför till att tidigt lägga upp en rutin för att samla på dig, sortera och arkivera sådant som är viktigt för sedan kunna göra en snygg överlämning till en framtida köpare.

Förbättra bolaget för att skapa värde

För att kunna göra en lyckosam exit är det värdefullt att tidigt tänka i termer av värdeskapande. Inte bara ”tuffa på” år in och år ut. Du har allt att vinna på att ständigt förbättra verksamheten.

Om du lyckas uppvisa en omsättning och lönsamhet som ökar stabilt från år till år kommer det att ge en känsla av trygghet hos köparen. Det leder sannolikt också till att du kan få fler erbjudanden om att bli uppköpt genom åren. Inte minst – det är positivt för värderingen.

Du kan räkna med att balansräkningar och resultaträkningar kommer att granskas vid en finansiell due diligence. Självklart ska bokföringen upprättas enligt god redovisningssed men det är nyttigt att tänka ett varv till. En kunnig köpare kommer exempelvis att skärskåda om det finns tillgångar som inte använts i kärnverksamheten eller om det är genomgående fel lagervärden.

Se till så att balansräkningar och resultaträkningar är periodiserade och rensade. Skapa bra och tydliga årsredovisningar och ta hjälp av en kunnig revisor för att granska verksamheten.

”Paketera” företaget väl

Hur ditt företag förhåller sig till andra liknande företag på marknaden är viktigt – inte bara för möjligheten att lyckas här och nu, utan även för att skapa ett intressant ”case” för en potentiell köpare.

Definiera vad företaget är, vad det står för och hur det skiljer sig från konkurrensen. Vilka är bolagets USP:er? Detta är inte bara intressant för att profilera sig mot kunderna utan även för att positionera sig i förhållande till konkurrenterna.

Titta på makrofaktorer på marknaden och vad som händer i omvärlden. Sätt dig in i hur marknaden utvecklas och hur företaget kommer att möta möjligheter och utmaningar.

Försök definiera detta och få ner det på papper genom en välgenomtänkt affärsstrategi och strategisk plan. På så sätt blir det enklare för dig att presentera ditt bolag för en potentiell köpare och sälja in det som ett fungerande koncept med goda framtidsutsikter.

Gör dig själv oviktig

Ett av de största hindren för att göra en exit är att huvudägaren ofta också har en av de mest centrala rollerna i verksamheten. Ingen köpare vill ta över ett bolag som börjar halta om du plockar bort dig själv ur ekvationen.

Lösningen är att tidigt jobba på en successionsplan. Verksamheten ska fungera även om du gör en exit och inte längre är kvar i bolaget. Det bästa är om funktioner och roller kan definieras så att du och andra medarbetare kan bytas ut utan att företaget för den sakens skull tar skada.

Ett bolag som är väldokumenterat, är väl genomtänkt, där det ständigt skapas nytt värde och där nyckelpersoner kan bytas ut efter ett uppköp är också attraktivt för en köpare. Tänker du på detta redan nu lägger du grunden för en lyckad exit!

Från

nielsenforetagsvardering.se