Boliden med i projekt som ska öka återvinningen av zink

I ett nytt projekt som industriforskninginstitutet Swerea MEFOS i Luleå driver, och där Boliden Mineral är en viktig partner, har man som mål hundra procent återvinning av zinkinnehållande stoft och slam.

27 juni 2018 07:59

I projektet Optifines utvecklas och demonstreras en metod för att upparbeta zinkinnehållande stoft och slam och göra användbara produkter.

Vid svensk malmbaserad stålproduktion genereras årligen ungefär 25 000 ton masugnsslam från råjärnstillverkning i masugn. Trots ett högt innehåll av värdefulla element som järn och kol deponeras idag allt masugnsslam eftersom zinkinnehållet är för högt för återföring till befintliga interna processer. Om slammet hade kunnat återföras till masugnen skulle detta leda till ett minskat behov av järnmalmspellets med cirka 15 000 ton per år.

En ny försöksanläggning byggs nu på Swerea MEFOS där pilotförsök för upparbetning av masugnsslam med Oxyfines-tekniken, som utvecklats av företaget AGA Linde, ska genomföras.

Resultatet av den processen blir en internt återvinningsbar zinkfri produkt samt ett zinkrikt stoft som är lämpligt som råvara i extern zinkframställning. Stoftet kommer att utvärderas som råvara hos Boliden Mineral och den zinkfria produkten utvärderas hos SSAB genom industriförsök.

− Eftersom det här slammet innehåller höga halter av värdefulla element som järn och kol skulle ett nyttiggörande i de metallurgiska processerna både minska mängden lagrat material och ge besparingar avseende jungfruligt råmaterial. Därför är det av stort ekonomisk och miljömässigt värde att utveckla en metod som gör detta möjligt, säger i ett pressmeddelande projektledare Katarina Lundkvist på Swerea MEFOS.

Projektet finansieras av Energimyndigheten med cirka fem miljoner kronor. Övriga partner i projektet är AGA Linde, SSAB Europe, SSAB Merox och Boliden Mineral.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa