Norran klandras av Pressens Opinionsnämnd – publicerade missvisande rubrik

Pressens Opinionsnämnd klandrar Norran för rubriken till en artikel om en läkare som drev ett eget behandlingshem för missbrukare samtidigt som han arbetade vid Sunderby sjukhus beroendemottagning. Rubriken är missvisande och har enligt nämnden orsakat läkaren publicistisk skada.

Vad tidningen publicerade

Den aktuella artikeln publicerades den 8 februari 2017 under rubriken ”Skickade patienter till egna hemmet”, på webben ”Dubbla stolar för läkaren – skickade patienter till egna hemmet”. Artikeln ingick i en artikelserie, ”Abstinensfabriken”, som granskade regionens missbruks- och beroendevård. Tre av artiklarna i serien handlade om Markus Boman, överläkare på beroendeenheten vid Sunderby sjukhus, och hans företag Libo Care, som driver behandlingshem för missbrukare.
Enligt tidningen hade Markus Boman i flera fall haft en ”aktiv roll” i att patienter från Sunderby sjukhus placerats vid Libo Cares behandlingshem. I brödtexten återges att tidningen hade talat med ansvariga inom socialförvaltningen i två av regionens kommuner, Luleå och Piteå. De framhöll att det är den kommunala socialtjänsten som beslutar om placering på behandlingshem. Områdeschefen vid Luleå kommuns vuxensektion säger: ”Socialtjänsten tar ensam beslutet, men läkarens bedömning har såklart betydelse för socialsekreterarens slutliga bedömning.” Tidningen menade att Marcus Boman satt på dubbla stolar, oavsett om han själv var direkt inblandad i vårdplaneringen eller inte.

Anmälaren: Felaktig och kränkande rubrik

Artikeln anmäldes av Markus Boman som särskilt vände sig mot påståendet i rubriken om att han skickat patienter till det behandlingshem han själv ägde. Påståendet saknade helt grund och rubriken var både felaktig och kränkande. Enligt socialtjänstlagen har han som landstingsanställd läkare ingen möjlighet att placera patienter på det sätt som påstods i artikeln. Det fanns inte heller någon uppgift som gav stöd åt tidningens påstående. Tvärtom uttalade ansvariga socialchefer att han aldrig förespråkat sina egna behandlingshem vid vårdplaneringen. Tidningen hade orsakat honom en oförsvarlig publicitetsskada.

Tidningen: Rubriken hade täckning

Norrans utgivare svarade att tidningen hade identifierat åtminstone sex fall där anmälaren haft en aktiv roll i den vårdplanering som lett till att patienter hamnade på hans behandlingshem. Rubriken var ett koncentrat av ett mer komplicerat skeende som fördjupades och nyanserades i artikeln. Rubriken hade därför täckning i texten.

PO: Rubrik får inte vara missvisande

Pressombudsmannen konstaterar att frågan om vårdplanering för patienter inom missbruks- och beroendevården äger betydande allmänintresse. Patienterna, deras anhöriga och skattebetalarna har ett berättigat intresse av att få veta om samverkan mellan landsting, socialtjänst och vårdgivare fungerar som den ska eller inte. Allmänintresset omfattar även de privata aktörer som är verksamma inom vården. Som ledande företrädare för Libo Care får Markus Boman tåla att han granskas i sin yrkesroll.
Av särskilt intresse ur pressetisk synvinkel är, menar Pressombudsmannen, den anmälda artikelns rubriker. Även om en rubrik får vara tillspetsad får den inte vara missvisande i förhållande till artikeln i övrigt.
Pressombudsmannen menar att påståendet om att Markus Boman har haft en aktiv roll i vårdplaneringen är pressetiskt godtagbart. I det ljuset är det även rimligt att tidningen resonerar om lämpligheten i hans agerande och kring sambandet mellan hans yrkesmässiga roller. Men det kategoriska påståendet om att Markus Boman har skickat patienter till sitt behandlingshem är problematiskt, menar PO. Anmälaren tillskrivs en allvarlig överträdelse av sina befogenheter.

Publicistisk skada

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet bedömer PO att påståendet saknar tillräcklig täckning. Rubrikerna är missvisande i förhållande till den redaktionella texten. Även om bilden av läkarens agerande nyanseras något i texten, är den publicistiska skada som han har orsakats genom rubriken i såväl tidningen som nätartikeln så stor att tidningen inte kan undgå pressetiskt klander.
Både Norrans utgivare och Markus Boman har yttrat sig till Pressens Opinionsnämnd. Tidningen anför att det var fråga om en omfattande granskning som visat på betydande missförhållanden och att rubrikens formulering är pressetiskt godtagbar.
Markus Boman anför att publiceringen har drabbat honom hårt och att rubriken från tidningen kommer upp vid en sökning på hans namn på Google, vilket påverkar hans rykte negativt.
Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning. Norran ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.
Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO och PON:s hemsida www.po.se

Mer från Nyheter

Artiklar från 19 januari 2018

Artiklar från 18 januari 2018

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen