Familjeannonser

Magdy Lindén

Sorgtack · 4 oktober 2017

Vår t avr ma t ack till all a s o m hedra t åvr äl skadme am ma Ma gdy Li dén vi d ehnne s bort gå ng. Tack f ör blommo r coh gåvor till Al zheime rf onden. Tack till p ers onal en p å Kl ockarhö j den vå n. 2 f ör godo m vår dnad. Er ns-tO l ov coh Bi rigt t a med af m ij er

Magdy Lindén