Utfart direkt i rondell löser många problem

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Bygg en stor cirkulationsplats med anslutningar till Klockarbergsvägen, Jägarvägen och Coops nya handelsområde. Om så sker berörs inte Jägarvägen av trafik från butikens kunder utan endast av varutransporter och buller minimeras på Jägarvägen. Så skapas en bättre trafikmiljö för både Coop och närboende. Butiken blir mer lättillgänglig.

Andra fördelar med förslaget är att cirkulationsplatsen blir ett alternativ till svår utfart från Slalomvägen till E 4 och att Coop kan utöka antal p-platser.

En förhöjd gång- och cykelvägspassage vid E 4 ger lägre hastighet mot Jägarvägen. De som kör ut från Jägarvägen vet hur fort bilarna kommer från E 4. Accepterad tidslucka i trafikutredningen uppfylls knappast idag.

Trafiklösningen i Skellefteå kommuns planbeskrivning är: ”en mittrefug på Jägarvägen vid korsningen med Klockarbergsvägen samt breddning av Klockarbergsvägens anslutning till E 4. Detaljplanen möjliggör även på längre sikt en åtgärd i korsningen Klockarbergsvägen/Jägarvägen i form av en cirkulationsplats.”

Den är otillräcklig, se kort video (https://vimeo.com/242470016) med exempel på vänstersväng från Jägarvägen ut på Klockarbergsvägen. En Coop-kund väljer kanske en annan butik istället där trafikmiljön är bättre och butiken mer tillgänglig.

Det är svårt idag att ta sig ut på Klockarbergsvägen från Jägarvägen. Konsekvensen blir trafikökning på Jägarvägen där butiken har sin planerade infart mittemot en villagata.

Bullerstaket på västra sidan Jägarvägen är en försämring av miljön, instängdhet, sänkt trafiksäkerhet, försvårad utfart från fastigheter.

Åtgärder av infrastruktur görs normalt före eller i samband med byggen. I planbeskrivningen återfinns texten ”möjliggör även på längre sikt en åtgärd …” När då?

Tacksam för synpunkter från berörda.


Bekymrad Coop medlem och trafikant

Svar direkt

Detaljplanen har varit ute för granskning 14 november – 5 december och då fanns möjlighet att komma in till bygg- och miljönämnden med skriftliga synpunkter. Kommunen har ännu inte bearbetat dessa synpunkter.

Slutliga justeringar av detaljplanen kommer att göras innan den går upp för antagande i kommunfullmäktige i mars 2018.

Till antagandet ska det tydligt beskrivas vilka nödvändiga trafik- och miljöåtgärder som ska vidtas och när de i tid ska genomföras.

De flesta åtgärder ska vara genomförda innan Coops butik öppnar. De trafikåtgärder som planeras kommer att förbättra såväl trafiksäkerhet som framkomlighet för oskyddade trafikanter och bilister.

Engagemanget är stort för Coops nya handelsområde och hur trafiksituationen ska lösas där. Skellefteå kommun har även svarat på insändare om detta i Norran den 23 oktober, 15 september samt 25 januari.

Harriet Wistemar, chef för fysisk planering, Samhällsbyggnad

Richard Widman, planingenjör, Samhällsbyggnad

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen